campus verses…….

bosa bhi nahi dete aur dil pe hai nigah her lehza
jee me kehte hai ki mufat me aa jaye to maal accha hai…