Two movies, a King and a City

||Agni Skalana Sandhaghdharipu Varga Pralya Radha Chatrapathi Madhyamdhina Samudhyath Kirana Vidyuddhumani Khani Chatrapathi Thajjem Thajjenu Thadhim Dhirana Dhim Dhim Thakita Nata Chatrapathi Urvii Valaya Sambhavyavara Swacchanda Gunadhi…|| ||Khumbhi Nikara Khumbhastha Guru Khumbhi Valaya Pathi Chatrapathi Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chatrapathi Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chatrapathi Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…|| ||Dhig […]